Pleurothallis Pictures.

View Other pictures.
Click on the thumbnail to see the larger picture.

Pths. - Pleurothallis  (Natural)


Pths. allenii

NZOS Autumn Show (2009)


Pths. allenii 'Eichenfels'

NZOS Autumn Show (2010)


Pths. arcuata

North Shore Sarco and Other Genera Show (2009)


Pths. gargantua

NZOS Spring Show (2007)


Pths. matudana

NZOS Winter Show (2011)


Pths. platystele

North Shore Sarco and Other Genera Show (2009)


Pths. platystele

North Shore Sarco and Other Genera Show (2009)


Pths. sanderiana

Ribbon Show (2012)


Pths. tribuloides

Plants on display February 2009 grown by Ray Hogan.


Pths. tribuloides

Plants on display February 2009 grown by Ray Hogan.


Pths. truncata

Palmerston North OCNZ AGM (2009)


Pths. truncata

Palmerston North OCNZ AGM (2009)


Pths. truncata

NZOS Spring Show (2007)


Pths. truncata

Spring Show (2006)


Pths. xanthochlora

Whangarei Show (2010)

Quick Links

Main genera:
Angraecum,  Brassia,  Calanthe,  Cattleya,  Cattlianthe,  Coelogyne,  Cymbidium,  Dendrobium,  
Disa,  Dockrillia,  Epidendrum,  Gomesa,  Laelia,  Lycaste,  Masdevalia,  Maxillaria,  
Miltonia,  Miltoniopsis,  Odontioda,  Odontocidium,  Odontoglossum,  Oncidium,  Paphiopedilum,  Phalaenopsis,  
Phragmepedium,  Pleione,  Pleurothallis,  Prosthecea,  Rhyncattleanthe,  Rhyncholaeliocattleya,  Rhynchostele,  Sarchochilus,  
Tolumnia,  Vanda,  Wilsonara,  Zygopetalum
A-Z genera:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
Groups:
Angraecoid,  Cattleya Alliance,  Oncidium Alliance,  Pleurothallid Alliance,  Vanda Alliance,  Zygopetalum Alliance